English

تست روانشناسی رضایت زناشویی/ این تست نشون میده اوضاع زندگی مشترکتون چطوریه!

اگر می خواهید بدانید اوضاع زندگی مشترکتان چگونه است و هنوز هم زندگی موفق و عاشقانه ای دارید، به سوالات این تست روانشناسی با دقت پاسخ دهید.

تست روانشناسی رضایت زناشویی/ این تست نشون میده اوضاع زندگی مشترکتون چطوریه!

به گزارش خبرگزاری موج، آیا مانند روزهای نخستین همسر خود را دوست دارید؟ آیا مشکلات را با یکدیگر از سر راه زندگیتان بر می دارید؟ آیا رابطه تان با وجود فرزند هم عاشقانه است؟ آیا با یکدیگر تفاهم دارید؟ اگر می خواهید از اوضاع زندگی زناشویی خود با خبر شوید، به سوالاتی است که درباره جنبه های مختلف زندگی شما می باشد و معتبرترین تست روانشناسی در خصوص زندگی مشترک است ،با دقت پاسخ دهید.

 

پرسشنامه تست روانشناسی زناشویی

1. راجع به این که چه اندازه باید به فرزندانمان برسیم اختلاف نظر نداریم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

2. من احساس می‌کنم والدینمان مشکلاتی را در زندگی مشترک ما به وجود نمی آورند؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

3. من و همسرم در این که چگونه به اعتقادات مذهبی مان ، عمل کنیم اختلاف نظر نداریم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

4. همسرم هیچ وقت کله شق نیست؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

5. هیچ وقت نمی ترسم که نیازهای خود را از همسرم درخواست کنم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

6. گاهی اوقات درباره مسائل جزئی جر و بحث های زیادی داریم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

7. از نحوه تصمیم گیری راجع به میزان پس اندازمان بسیار راضی هستم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

8. به نظر می رسد من و همسرم به مهمانی ها و فعالیتی اجتماعی یکسانی علاقه مند باشیم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

9.تصور می کنم همسرم برای تفریح و گذراندن اوقات بیکاری خود همراه با من فرصت یا توان کافی داشته باشد؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

10. ما به دنبال یافتن راه‌هایی هستیم تا از آن طریق بتوانیم روابط در زندگی مشترک را بهبود دهیم ؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

11. به نظر می‌رسد که بچه‌ها علت اصلی مشکلات در روابط ما نیستند؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

12. از اینکه وقتم را با بعضی از بستگان همسرم صرف کنم لذت میبرم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

13. من و همسرم درباره آموخته های مذهبی توافق داریم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

14. همسرم مستبد نیست؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

15. باور کردن تمام حرف های همسرم برایم مشکل نیست؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

16. هیچگاه فکر نمی کنم کشمکش‌های بین من و همسرم ادامه داشته باشد و مطمئنم پایان خواهد یافت؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

17. از اینکه همسرم علائق و سرگرمی های شخصی کافی ندارد نگران نیستم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

18. هنگام صحبت راجع به مسائل زندگی مشترک با همسرم کاملاً احساس راحتی می کنم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

19. از میزان ابراز عشق و محبت از سوی همسرم راضی هستم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

20. من و همسرم در چگونگی کنترل رفتار فرزندان مان توافق داریم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

21. ما به قدر کافی با دوستان اقواممان وقت صرف می‌کنیم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

22.من معتقدم که در زندگی مشترک خود دچار اختلاف عقیده ای نیستیم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

23.دیر آمدن همسرم به منزل مرا آزار نمی دهد؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

24. همسرم همیشه مایل است مرا شریک احساسش کند؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

25. از درگیری با همسرم اجتناب می کنم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

26. من و همسرم هر دو از بدی های اصلی یکدیگر مطلع ایم و در نتیجه آنها برای ما مشکل جدی به شمار نمی آیند؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

ث ) کاملاً موافقم

27. از زمانی که صاحب فرزند شده ایم به عنوان یک زوج برای با هم بودن وقت کافی داریم ؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

28. همسرم بیش از حد وقتش را با دوستان و اقوام نمی گذراند؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

29. من و همسرم به خاطر اعتقادات مذهبی مان احساس محدودیت نمی کنیم ؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

30. من و همسرم یکدیگر را کاملاً درک می کنیم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

31. همسرم خلق و خوی من را کاملاً درک می‌کند و با آن سازگاری دارد؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

32. همسرم هیچ گاه حرف هایی نمی زند که باعث تحقیر من شود؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

33. هنگام در میان گذاشتن مشکلات با همسرم معمولا فکر می کنم او مرا درک می کند؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

34. در تصمیم گیری های مالی مشکل نداریم ؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

35. تا زمانی که همسرم کنارم نباشد ، به من خوش نمی گذرد؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

36. از اینکه همسرم رابطه زناشویی را به صورت غیرمنصفانه قبول یا رد کند ناراحت نمی شوم ؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

37. هرگز حتی برای یک لحظه از زندگی با همسرم تاسف نخورده ام؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

38. از ویژگی های شخصیتی و عادات همسرم راضی هستم ؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

39. از اینکه در زندگی مشترکمان مسئولیت های خود را به خوبی ایفا می کنیم ، خوشحالیم ؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

40. رابطه ام با همسرم رضایت بخش است و احساس می‌کنم که او من را درک می کند؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

41. از نحوه تصمیم گیری در مورد چگونگی حل و فصل اختلافات بسیار خشنود هستم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

42. از وضعیت اقتصادی خانواده و نیز شیوه تصمیم‌گیری‌های مربوط به آن راضی هستم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

43. از نحوه برنامه ریزی برای اوقات فراغت و نیز صرف اوقات در کنار همسرم بسیار خشنود هستم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

44. از نحوه ایفای نقش و مسئولیت خود و همسرم به عنوان والدین راضی هستم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

45. همسرم همیشه قابل اطمینان است؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

نحوه نمره دادن به این آزمون: 

کاملاً موافقم........... 5 امتیاز

موافقم................ 4 امتیاز

نه موافق نه مخالف...... 3 امتیاز

مخالفم................. 2 امتیاز

کاملاً مخالفم............ 1 امتیار

تفسیر نمرات:

نمره های بالاتر از 70

اگر  این نمره را دریافت کرده اید ، شما و همسرتان از زندگی مشترکتان راضی هستید .

نمره های 60 تا 70

این نمره نشان دهنده رضایت زیاد همسران از روابط بین زوجین است.

نمره های  40 تا 60

این نمره نشانگر رضایت نسبی و متوسط از روابط بین همسران است.

نمره های 30 تا 40

نمره 30 تا 40 نیز عدم رضایت از زندگی مشترک است.

نمره های کمتر از 30

اگر این نمره را دریافت کرده اید باید بدانید که متاسفانه شما و همسرتان از زندگی مشترک خود راضی نیستید.

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر