شهردار قمصر از آغاز برداشت گل محمدی در 600 هکتار از گلستان های قمصر کاشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، رضا نقدی با اشاره به رویش گل محمدی در دوهزار و 500 هکتار از باغ ها و مزارع  قمصر گفت: برداشت گل محمدی در 600 هکتار از گلستان های قمصر کاشان آغاز شده است.

وی میانگین برداشت گل محمدی از هر هکتار را چهار و نیم تن بیان کرد و افزود: در دومین ماه از فصل بهار، بیش از 10 هزار نفر در پایتخت گل و گلاب قمصر به گل چینی گل های محمدی مشغول هستند.

نقدی اظهار داشت: 500 کارگاه از بیش از دو هزار کارگاه گلاب گیری سنتی و صنعتی در این  شهرستان در بخش نیاسر فعال است.

شهردار قمصر گفت:  درآمد حاصل از برداشت گل محمدی در شهرستان قمصر کاشان سه هزار میلیارد ریال و در بخش قمصر حدود 500  میلیارد  ریال می باشد.