طرح نماد مجموعه نظام یافته از خدمات و برنامه ها که شامل غربالگری ، اموزش،حمایت های روانی و اجتماعی به منظور مراقبت از دانش اموزان در برابر رفتار های پرخطر ، اسیب های اجتماعی و جرایم از طریق مداخله به موقع است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛طرح نماد درمدارس استان کردستان اجرا میشود.

محمد رضا سورسوری رئیس اداره مراقبت در برابرآسیب های اجتماعی اداره کل آموزش وپرورش کردستان در مصاحبه اختصاصی  با خبرنگار خبرگزاری موج کردستان گفت:طرح نماد در راستای فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری که فرمودند همه دستگاه ها موظفند مبنی بر تلاش سازمان یافته، علمی و فراقوه ای به منظور پیشگیری ، کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی اقدام کنند تشکیل شده است.

وی همچنین افزود:وزارت اموزش و پرورش با همکاری 10دستگاه و نهاد ملی و 2 دانشگاه رسمی در این طرح شرکت دارند و یک سند ملی راکه مبنی بر مراقبت از دانش اموزان است با عنوان طرح نماد به امضا رسانده اند.

 ریئس اداره مراقبت در برابر اسیب های اجتماعی در تعریف طرح نماد گفت: طرح نماد مجموعه نظام یافته از خدمات و برنامه ها که شامل غربالگری ، اموزش،حمایت های روانی و اجتماعی به منظور مراقبت  از دانش اموزان در برابر رفتار های پرخطر ، اسیب های اجتماعی و جرایم از طریق مداخله به موقع است.

 سور سوری با توجه به اینکه طرح نماد به صورت پایلوت در اموزش و پرورش ناحیه یک سنندج و شهرستان کامیاران اجرا شده گفت: 3600 دانش اموز تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند که به وسیله مدرسین کشوری برای  دانش اموزان اولیا و کارکنان مدارس هر کدام 10 جلسه اموزشی در راستای توانمند سازی و اطلاع رسانی و اگاه سازی و اموزش های ارتقایی در تمامی مدارس  برگزار شده است.

 وی افزود: امیدواریم مدرسه ، خانواده و محله هر سه باهمکاری همدیگر زمینه ها و مشکلات اسیب های اجتماعی رابا محوریت مدارس و اموزش و پرورش  کنترل  و کاهش دهند.

 رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی با اشاره به اینکه طرح نماد یک برنامه کشوری ، ملی،سازمان یافته و به صورت نرم افزاری  است گفت: اطلاعات همه  دانش اموزان و معلمان در این سامانه ثبت شده است  و از طریق پرسشنامه غربالگری  و شناسایی می شوند که در اقدامات بعدی به سایر ارگان ها و دستگاه های دیگر معرفی خواهند شد.

 سورسوری نظام مراقبت اجتماعی دانش اموزان را سه برنامه اصلی دانست و گفت: این سه برنامه شامل غربالگری در مدارس از طریق شواهد میدانی و پرسشنامه  و اموزش های رشد مدارو مراقبتی و همچنین مداخلات روانی و اجتماعی که با همکاری سایر دستگاه ها و ارگان ها در استان انجام میشود.

 وی افزود این طرح ملی در سه مقطع تحصیلی ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان هر کدام در دو مدرسه دخترانه  و پسرانه اجرا شده اند  و امیدواریم سال اینده تعداد مدارس بیشتری  تحت پوشش این طرح قرار گیرند.

 سورسوری هدف از اجرای این طرح را مهار،کاهش و کنترل اسیب های اجتماعی درسه  فضای خانواده ، مدرسه و محله با تاکید بیشتر بر مدرسه به عنوان تاثیر گذار ترین نهاد اجتماعی دانست