رییس هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی تهران گفت: انتخابات اتاق بازرگانی تهران تا ساعت 19:30 دقیقه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج ، رییس هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی تهران در حاشیه انتخابات گفت: در حال حاضر حضور اعضا در انتخابات اتاق بازرگانی تهران ادامه دارد.

ابراهیم بهادرانی افزود: انتخابات اتاق بازرگانی تهران تا ساعت 19:30 دقیقه ادامه خواهد داشت و پیش بینی می شود بیش از سال گذشته مشارکت داشته باشیم.