معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد که هنر و سینما در بسط فرهنگ محیط زیست نقشی اساسی دارد و سازمان…

برنامه عملیاتی سازگاری و مقابله با پدیده گردو غبار ویژه شهر تهران با محوریت مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار با…

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

با وجود افزایش بودجه 100 درصدی به بیابانزدایی ،هنوز منابع این اعتبارات تامین نشده است و سازمان جنگل ها از برنامه های…

یونسکو فراخوان جایزه دانشمند جوان انسان و کره مسکون سال 2018 را اعلام کرده است.