با حضور مسئولین کشوری کتاب «پناهگاه بی پناه» که روایتی نو از جنگ و دفاع مقدس است، در کرمانشاه رونمایی شد.

در ششمین کمیته فرهنگی پیشگیری از اعتیاد کرمانشاه مطرح شد:

راهکارهای موثردر پیشگیری از اعتیاد و لزوم توجه به تهدیدات فضای مجازی از موارد مطرح شده در ششمین کمیته فرهنگی پیشگیری…