استاندار مازندران گفت: در طول سه سال 600 میلیارد تومان در بخش زیربنایی، نوسازی و زیرساخت های بخش سلامت از سوی وزارت…