���

تروجان اندرویدی که با پروتکل تلگرام کنترل می‌شود، کاربران ایرانی را هدف قرار داده است.

از سوی پژوهشگاه نیرو استارتاپ هوشمند در حوزه هوشمندسازی آب، برق و انرژی برگزار می‌شود.

از سوی دانشگاه صنعتی اصفهان و با همکاری انجمن سوخت‌های زیستی کارگاه آموزشی بررسی تولید بیوگاز از زباله‌های جامد شهری…

محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در تحقیقات اخیر خود در مقیاس آزمایشگاهی به فیلم‌های رسانای منعطف، شفاف و زیست…