شهروندان گنابادی، بجستانی و خوافی واقع در جنوب خراسان رضوی افزون بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال برای کمک به هموطنان…