نوروز این آیین کهن باستانی ایرانیان بر تمام ایرانیان و پارسی زبانان مبارک باد.