رئیس کمیته فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر می گوید: باید عوامل محافظتی را در برابر اعتیاد تقویت و عوامل خطر…