جلسه کمیسیون سیاسی-اجتماعی مجلس خبرگان رهبری در قم تشکیل شد.

عضو هیات علمی مؤسسه جنگل‌ها و مراتع؛

عضو هیات علمی مؤسسه جنگل‌ها و مراتع، گفت: طرح انتقال آب قمرود از سرشاخه های دز به سمت قم سیصد قنات را خشکاند و اکنون…