میراث فرهنگی شهر ری
  • در گفتگو با موج مطرح شد

    رئیس میراث فرهنگی شهرری گفت: پس از سال ها متروکه بودن خانه فخرالدوله که متعلق به دوره قاجار است اجازه بازسازی و استفاده از این بنای تاریخی صادرشد.