جعبه های ایمن
 • مسئول فنی آزمایشگاه و کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اعلام کرد:

  مسئول فنی آزمایشگاه و کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از ارتقای شاخص جداسازی اقلام ویژه از سایر پسماندها در اصفهان خبر داد.

 • مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اعلام کرد

  مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از ارائه جعبه های ایمن درایستگاه های بازیافت دراصفهان خبر داد.

 • مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:

  محیط زیست بستر اصلی ایجاد سلامتی است و هر نوع اخلال و آلودگی در آن می تواند منابع تغذیه، تنفس و زیستن انسان ها را به عامل بیماری تبدیل کند. علاوه بر این، ماهیت محیط زیست و اجزای گسترده آن، خود یک ارزش تلقی می شود که حفاظت از آن چه از نگاه قانون و چه از منظر اجتماعی ضروری است.

 • مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اعلام کرد:

  مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، از آغاز فاز دوم توزیع 30 هزارجعبه های ایمن در مراکز بهداشت در اصفهان خبر داد.