با مردم برای مردم
  • رئیس اداره منابع طبیعی بیجار:

    رئیس اداره منابع طبیعی بیجار ضمن بیان اینکه قوه قضائیه برای دو فقره از پرونده ها دست بکار بسیار زیبا و صدور حکم جایگزین نموده است، گفت: قاضی دادگاه بیجار دو نفر که به تخریب مراتع محکوم شده بودند را به جای حبس به کاشت نهال به مدت 4 سال و هر سال 40 نهال در هفته منابع طبیعی محکوم کرد.