نوسازی ناوگان حمل ونقل
  • وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی:

    وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: براساس قانون اساسی، تأمین مسکن وظیفه قانونی دولت است و بخش ساختمان اثرگذاری مهمی برای خروج بخش صنعت و تولید کنندگان از رکود برعهده دارد.

`