۸۵۰ میلیارد تومان پروژه هفته دولت در مازندران بهره برداری می شود