پل شیشه ای هیر
  • مدیرکل بازرسی سازمان میراث فرهنگی کشور:

    مدیر کل بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: هدف اصلی ما حمایت از سرمایه گذاران است و در این زمینه باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم.