هشتمین سالگرد امام جمعه فقید تفت آیت الله حسنعلی برگزار می شود