هشتمین جلسه دادگاه بانک سرمایه
  • قاضی مسعودی:

    قاضی پرونده بانک سرمایه خطاب به رضوی و دلاویز گفت: شما می دانید پول ها را برای چه گرفتید. ما می دانیم که این پولشویی ها کجا رفته است و در آینده تمام موارد روشن می شود، سعی نکنید که به گونه ای رفتار کنید که از هیچ چیز خبر ندارید