موقوفات در خمینی شهر
  • رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر:

    رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر اظهار کرد: هیچ موقوفه ای به نام‌اداره اوقاف ثبت نمی شود و به نام همان موقوفه اخذ می شود.