منابع تأمین مالی سپاه پاسداران
  • موج گزارش می دهد؛

    در یک و نیم سال گذشت آمریکا تحریم های شدیدی را برای مبادلات مالی بین المللی ایران اعمال کرده و همکاری بانک های بین المللی را به حداقل رساند و اعمال تحریم های جدید علیه بانک مرکزی جنبه تبلیغاتی ندارد، از طرف دیگر ابزاری علیه تحریم بانک مرکزی ندارد، زیرا ایران ذخایر دلاری نیز دارد.