ممانعت از فروش غیر قانونی حیوانات ، جانوران و آبزیان