مدیر اجرایی معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی استان اردبیل