مدیریت شهری منطقه شش شهر تهران
  • موج از سرنوشت نامعلوم مجتمع فرهنگی و ورزشی دوستان گزارش می دهد

    مجتمع فرهنگی و ورزشی دوستان درمنطقه شش شهرداری تهران ناحیه 5 مقرر بود به سهم سرانه های ورزشی این منطقه افزوده شود اما این اتفاق هرگز رخ نداد. اسکلت فلزی 7 طبقه ای که در خیابان توانیر درخیابان نظامی گنجوی و درخیابان 40 شاهد قراردارد 20 سال است که بلاتکیف رها شده است و اراده ای برای ساخت وساز آن وجود ندارد.