مخالفت اتحادیه اروپا با استقلال کاتالونیا
  • آینده اتحادیه اروپا پس از برگزیت و اتفاقات کاتالونیا

    استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا معتقد است اتحادیه اروپا در حال تبدیل شدن به یک ابر دولت سلطه جوی نئولیبرال است که به شدت تحت تأثیر آلمان قرار دارد.