محمد قاسم پناهی را به عنوان سرپرست سازمان امور مالیاتی کل کشور