قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی
  • موج گزارش می دهد؛

    دولت در سال 98 با وجود توافق بر سر خرید تضمینی 2 هزار تومانی گندم آن را با نرخ 1700 تومان اجرا کرد و باعث شد پیش بینی جمع آوری 14 میلیون تن گندم را به حدود 7.7 میلیون تن برساند، موضوعی که در نتیجه نارضایتی گندمکاران به وجود آمده و کشت سال آینده را نیز تهدید می کند.