فضای کسب و کار در اصفهان
  • رییس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان:

    رییس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان گفت: ارایه بسته های حمایتی از تولید سازمان های دولتی می تواند فضای کسب و کار را بهبود بخشد.

  • رییس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی:

    رییس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت:استان اصفهان در رده بندی پایش فضای کسب و کار در بین استان نامناسب قرار گرفته و از نظر وضع اقتصادی استان اصفهان خوب نیست.