عملیات اجرایی 7 طرح آموزش خدماتی در گلپایگان و خوانسار