طرح شهاب و شفافیت شورا و شهرداری
  • حمید بادامی‌نجات مطرح کرد:

    نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان در هفتمین نشست شهراندیشی مرکز مطالعات و پژوهش شورای اسلامی شهر همدان از طرح شهاب و شفافیت شورا و شهرداری و نسبت آن با مطالبه گری مردم سخن گفت.