سینمای اجتماعی ایران
  • سیاوش حقیقی در گفتگو با خبرگزاری موج عنوان کرد:

    سیاوش حقیقی از حاکم شدن منافع سینماداران بر فضای اکران و نادیده گرفته شدن فیلم های مستقل و دغدغه مند انتقاد کرد.