سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیزات حکومتی
  • سخنگوی سازمان تعزیرات در گفتگو با موج:

    سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر بازتاب برخوردهای ما با نانوایی های متخلف به گوش مردم و جامعه نمی رسد، برای این است که ما نمی‌خواهیم آبروی کسی ریخته شود. چون رویکرد ما رویکردی اصلاحی است اما اگر نرمش ما نتیجه ندهد، قطعا متخلفان را در نوبت های بعدی به مردم و مراجع قانونی صالحه معرفی خواهیم کرد.