سیاست های دولت در بخش یارانه
  • خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

    بزرگترین هدف گذاری دولت در بودجه 99 کاهش 5 هزار میلیارد تومان از هزینه هاست، اتفاقی که بعدها ممکن است در پیوست ها و متمم ها جبران شود، اما آنچه که سال ها همین مسئولان تراز اول از آن به عنوان پارادایم اقتصادی یاد می کردند بازهم در پیش نویس بودجه در خلا باقی مانده است.