سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مفسدان اقتصادی