سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان کردستان