سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان