سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل