سالن های اختصاصی برای گسترش ورزش بانوان
  • مدیرکل ورزش و جوانان یزد گفت: از بین تمام افراد جامعه، ورزش کردن دختران نسبت به دیگران از اهمیت بیشتری برخوردار است به خاطر اینکه آنها مادران فردای جامعه هستند که در صورت سالم بودن می توانند نسلی تندرست را تربیت کنند.