دبیر شورای فرهنگ سازی حمایت از کالای ایرانی در استان یزد
  • مدیرکل استاندارد یزد:

    مدیرکل استاندارد یزد گفت:قانون مندی، تقید، تدین و پایبندی های مذهبی مردمان این منطقه با وجدان کاری و قانون مداری متولیان استاندارد یزد همراه شده و فضای امن و آرامی از نظر استاندارد را در این استان بوجود آورده است.