حملات علیه امارات و عربستان
  • سعد حریری:

    نخست وزیر لبنان گفت: اهانت به هر کشور عربی الزاما به معنای اهانت به لبنان است، این مساله یکی از انگیزه‌ها برای حصول توافق دولتی درباره سیاست دوری از درگیری‌ها و دخالت نکردن در امور داخلی کشورهای عربی برای حفظ لبنان در مقابل درگیری‌ها در منطقه بوده است.