حزب حاکم عدالت و توسعه
  • رای‌گیری انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای محلی ترکیه آغاز شد. انتخاباتی که اردوغان آن را مساله مرگ و زندگی برای کشورش خوانده است.