حروج آمریکا از برجام
  • عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرد:

    عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: موانع بسیاری برای حضور ایران در برجام وجود دارد.