حذف ضرغامی از شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رییس جمهور