جلسه شورای اطلاع رسانی استان اصفهان
  • جلسه شورای اطلاع رسانی استان اصفهان با حضور علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری و سخنگوی دولت و جمعی از مقامات استانی در سالن جلسات استانداری اصفهان برگزار شد.