جلسه دادگاه رسیدگی به مفسدان اقتصادی در بانک سرمایه