برنامه های خود مراقبتی در پویش های اطلاع رسانی
  • منوچهر کرمی در گفتگو با موج مطرح کرد:

    معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان با اشاره به برنامه های خود مراقبتی در پویش های اطلاع رسانی، افزایش بازرسی ها از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، از طرح تخلفات بهداشتی با سامانه 190 و پیشرو بودن همدان در منع عرضه قلیان، سخن گفت.