بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از بافت های فرسوده اصفهان