بازدید معاون دانشگاه دانش پژوهان از موسسه شجره طیبه