بازدید امیر حاتمی وزیر دفاع از کارخانه تولید ماسک های پیشرفته