ایستادگی ملت ایران در برابر آمریکا
  • رئیس کمیسیون تحقیقات و آموزش عالی مجلس:

    رئیس کمیسیون تحقیقات و آموزش عالی مجلس تاکید کرد: ملت ایران باید فریاد مرگ بر آمریکا را که از سال ۴۲ آغاز شد را با قدرت بیشتری سر بدهیم تا بدانند ما همیشه در مقابل آنها ایستاده ایم.